Card image cap

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop ระดมความคิดเห็น การจัดทำแนวทางในการวางนโยบาย เป้าหมาย และแผนที่นำทาง เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใน 12 ปี (พ.ศ. 2563-2574)

เข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร